DOCHÁZKOVÉ SYSTÉMY - ACS

Docházkové systémy (ACS) slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, lepšího využívání pracovní doby kvalitativním zvýšením osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučení neoprávněných přesčasových hodin.

Přístupovým modulem můžete zamezit vstup osob do jednotlivých objektů podniku, na parkoviště, můžete povolit vstup oprávněných zaměstnanců do výrobní linky atd. ... a tím vzniká nadstavba: přístupový systém.

Docházkové systémy ACS šetří Váš čas a firemní finance.

Součásti docházkového a přístupového systému

 • Docházkové a přístupové terminály, zámky, brány, závory, vrata, turnikety
 • Identifikační média - bezkontaktní karta nebo přívěšek, klíčenka s čipem dallas, otisk prstu
 • Software na zpracování docházky a nastavení přístupů

VÝHODY DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU

 • Úspora firemních financí - docházkový systém přesně eviduje docházku zaměstnanců a to vede ke snížení mzdových nákladů
 • Úspora času - docházkové systémy evidují a zpracovávají docházku zaměstnanců za Vás
 • Podrobný přehled - docházkový systém Vám přináší kompletní přehled o přítomnosti zaměstnanců na pracovišti ( MONITORING )
 • Mzdové podklady - docházkové systémy poskytují různé tiskové sestavy a exporty dat pro mzdy

 

 

 

ZPŮSOB PRÁCE - DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM

Každý ze zaměstnanců obdrží osobní identifikační médium. V programu DOCHÁZKY můžete nadefinovat až 90 různých operací pro průchod terminálem (příchod do práce, odchod k lékaři, odchod na služební cestu, odchod na jiné pracoviště, dovolená atd. ...). Pro každou operaci můžete definovat chování při dalším automatizovaném zpracování.

Pracovník přijde se svým ID médiem k docházkovému terminálu, zvolí operaci, kterou chce provést a přiloží ID médium ke čtecímu zařízení. Údaje o průchodech jsou zaznamenány v paměti terminálu a jsou zasílány do sběrného počítače. Pokud je terminál připojen k zámku (bráně, závoře, turniketu, …) umožní vstup do objektu.

Terminály docházkového systému ACS mohou s počítačem komunikovat po linkách TCP/IP, RS485, RS232. Spojení terminálů s počítačem může být realizováno prostřednictvím zvláštního kabelu, strukturované kabeláže, modemu, pevné linky i bezdrátového spoje. Při výpadku napájení jsou všechna data uloženy v zálohované paměti terminálu až do obnovení komunikace s počítačem. Současně je možné terminály (zámky dveří, závory, atd. ...) napájet prostřednictvím záložního zdroje tak, aby i v případě výpadku proudu, zůstalo zařízení plně funkční.

Komunikace s terminály je zcela automatická. K software DOCHÁZKA nebo PŘÍSTUPY je možno dodat modul SLUŽBA, který je určen pro Windows NT/2000/XP/VISTA a pracuje jako služba na pozadí a komunikuje s terminály, provádí zpracování dat, generování nastavení čteček,... V případě neúspěchu prováděné operace v ACS, je možno informovat správce systému zasláním e-mailu.

Docházkový systém - načtená a zpracovaná data z ACS terminálů Vám program přehledně graficky zobrazí s možností manuální úpravy. Do již zobrazených dat můžete vkládat operace a upravovat stávající záznamy. Všechny provedené změny jsou zvýrazněny tak, aby ruční úprava dat byla zřetelně označena. U vložených údajů je zaznamenáno jméno uživatele, který úpravu provedl. Původní data z terminálu zůstanou zachována.

Pomocí propracovaného systému přístupových práv můžete editaci docházky omezit pouze pro osoby, které mají právo docházku upravovat.

V případě vícesměnného provozu program docházkového systému automaticky při zpracování docházky přiřadí zaměstnanci odpracovanou směnu, vypočítá příplatky za odpolední a noční směnu, případně příplatky za sobotu a neděli.

Samozřejmostí je výpočet přesčasů. Program vypočte přesčas a oprávněná osoba (mistr, vedoucí oddělení) může rozhodnout, kolik přesčasu bude proplaceno, převedeno do následujícího měsíce, případně stornováno.

V případě, že požadujete zpracování v jiném než měsíčním intervalu, můžete si tento interval libovolně nastavit (1,2,4 týdny, 10 dní, …).

Program Vám poskytne komplexní údaje o docházce pro zpracování mezd. Ukáže využívaní pracovní doby zaměstnanců i celé firmy a zpracuje velké množství tiskových podkladů pro mzdy. V editoru sestav je možno vytvářet vlastní tiskové sestavy a exporty.

FUNKCE A VLASTNOSTI - DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM

 • komunikace s docházkovými terminály automatická, průběžná nebo ruční - plánovač úloh
 • zpracování údajů z terminálů automaticky nebo ručně¨
 • grafické zobrazení docházky jednotlivých pracovníků za celý měsíc s možností přehledné editace
 • sledování docházky za zvolené období - měsíc, týden, 2 týdny, 10 dní, 28 dní …
 • evidence přestávek s možností automatického vkládání dle nastavených pravidel (po odpracovaném intervalu, v pevné časy, poměrem k odpracované době)
 • systém schvalování editované docházky ve třech úrovních (zpracováno, zkontrolováno, schváleno)
 • automatické schvalování docházky za nastavených pravidel
 • systém sledování přesčasů - rozhodnutí kolik hodin převést do následujícího měsíce, proplatit, stornovat
 • sledování a výpočet nadfondu - sledování přesčasů za delší období
 • číselník čteček (docházkových a přístupových terminálů) s definováním přípustných operací a implicitních časů operací
 • možnost definovat skupiny zaměstnanců, které mohou jednotlivé terminály používat
 • číselník operací (přerušení pracovní doby) - nastavitelné uživatelsky podle potřeb firmy
 • možnost definice případného automatického ukončení operace - v určenou hodinu, při skončení pracovní doby, při plynutí délky denního úvazku, ...
 • možnost automatického pokračování, opakování operace podle nastavených podmínek (nemocenská, dovolená, služební cesta, atd.)
 • definování časové složky mzdy, do které se operace (přerušení pracovní doby) bude započítávat
 • detailní nastavení zaokrouhlení časové složky pro denní měsíční a variabilní období
 • číselník směn s možností evidence pevné i pružné pracovní doby
 • možnost nastavení ignorování včasných příchodů zaměstnanců do práce
 • inteligentní a automatické rozpoznávání odpracované směny - zaměstnanec přijde na jinou směnu než má nastavenu v kalendáři - program správně směnu přiřadí
 • číselník kalendářů s možností definice pracovní doby pro každý den v roce - pro skupiny zaměstnanců nebo pro jednotlivé zaměstnance individuální
 • typy kalendářů pro jednosměnný i více směnný provoz
 • číselník zaměstnanců s jejich základními údaji
 • číselník identifikačních médií s možností přidělování jednotlivým zaměstnancům - možnost blokování id média
 • možnost ručního vkládání operací docházky uživatelem (pro jeden nebo více dní dopředu)
 • propracovaný systém definice přístupových práv pro práci s docházkovým systémem, možnost omezení editace docházky na skupinu pracovníků (středisko, oddělení), editace (úprava) docházky pouze oprávněnými osobami
 • zpracování salda pracovní doby se získáním údajů o saldu u docházkového terminálů
 • zpracování statistik časových složek (odpracované doby, absence a náhrad ..) za zvolené období
 • snadný a rychlý přístup k měsíčním a denním výsledkům docházky
 • automatizovaná komunikace se vzdáleným pracovištěm - modem, internet, datové okruhy
 • přístupový systém - otevírání dveří, turniketů, bran, závor dle přístupových práv
 • monitorování přítomnosti zaměstnanců aktuálně nebo i zpětně s možností zobrazení fotografie
 • barevně rozlišení přítomných a nepřítomných zaměstnanců
 • přehledné a grafické plánování kapacit
 • importy a exporty dat do personálního a mzdového systému
 • automatická synchronizace dat s nadřazenými systémy (mzdy, personalistika, výroba ….)
 • vstupy dat, manažer - velké množství předdefinovaných výstupních sestav s možnosti uživatelské definice zobrazených výsledků
 • editor výstupních sestav - vytváření vlastních sestav, grafů exportů

TECHNICKÁ SPECIFIKACI SOFTWARU - DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM

Software DOCHÁZKA je aplikace pracující ve Windows 98/2000/XP/VISTA na databázových platformách:

 • Microsoft Access
 • MSDE 2000, 2005 (Express Edition)
 • Microsoft SQL 2000, 2005 Server
 • Firebird a Interbase pro Linux/Win32
 • Sybase
 • Oracle 9,10

Software DOCHÁZKA je možné rozšířit o další moduly, které usnadňují a rozšiřují práci se systémem.

Modul SLUŽBA - využívá se k automatickému spouštění naplánovaných úloh

Modul INTRAWEB - tenký klient, pomocí kterého je možno prohlížet docházku pomocí internetového prohlížeče

Modul VISITOR - evidence návštěv, možnost využít čtečku dokladů

Modul PLÁNOVÁNÍ KAPACIT - elegantní a přehledné plánování směn, dovolených, ...

Modul AMO - KONTROLA VSTUPU - grafické zobrazení přístupového systému - čteček, dveří, senzorů, ...

Modul POBOČKA - využití software na pobočkách společnosti, připojených pomocí VPN, repliky databáze, ...

Modul PDA přenosný terminál - přenosný docházkový terminál založený na přenosném počítači PDA se čtečkou bezkontaktních ID médií.

VÝSTUPY A EXPORTY - DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM

Program DOCHÁZKA spolupracuje se mzdovými a personálními systémy. Z těchto systémů je schopen přijímat informace o zaměstnancích a odesílat jim údaje o zpracované docházce. Možná je také komunikace s výrobními systémy.

Program obsahuje editor exportních formátů, který usnadňuje napojení na libovolný nadřízený systém, který je schopen importovat data.

Realizovány jsou exporty do různých mzdových systémů. Pokud chcete zjistit možnosti propojení s Vaším systémem, kontaktujte nás.

Realizovaná propojení

 • RONMZDY98, RONMZDY Profi
 • NUGGET
 • OK MZDY
 • ABRA Gx
 • EKOSOFT
 • KVASAR
 • VALET
 • OR SOFT
 • TARGET 2100
 • Helios IQ
 • NORIS
 • SW HORRY
 • PREMIER
 • ALTUS Vario
 • UNICOS
 • KELOCK
 • NAVISION
 • SAP
 • FLUX Pam
 • Softip PROFIT - Prometeus /W
 • Softip PACKET - Herkules
 • Human
 • KODAS
 • DATALOCK /W, SPIN
 • K+K, …

Výstupní sestavy, exporty dat

V editoru sestav je možno vytvářet vlastní tiskové sestavy a exporty dat. Všechny výstupní sestavy lze ukládat ve zvoleném formátu: txt, csv, rtf, html, xls, jpg, gif, bmp, emf, wmf a pdf.

Výkaz odprac. směn

01.02.07

stáhnout

Výkaz odprac. směn - grafický

01.02.07

stáhnout

Přehled časových složek

01.02.07

stáhnout

Graf časových složek

01.02.07

stáhnout

Celkový graf časových složek

01.02.07

stáhnout

Měsíční rozpis

01.02.07

stáhnout

Denní výkaz čas. složek

01.02.07

stáhnout

Přehled původní docházky

01.02.07

stáhnout

Zaměstnanci se středisky

01.02.07

stáhnout

Identifikační média

Identifikační médium je čip, karta nebo přívěsek, který musí mít každý uživatel systému. Každé médium obsahuje kódovanou informaci, která při načtení do systému určí identitu svého majitele. Systém ACS-line pracuje s kontaktními čipy dallas a bezkontaktními médii (karty, přívěsky). Jedno ID médium může být použito pro více činností např.: docházka, otevírání dveří, objednávka stravy...

Kontaktní čipy DALLAS

Identifikační čip je kontaktní identifikační médium. Přiložením čipu ke snímací hlavě dojde k přečtení kódu a tím k jednoznačné identifikaci konkrétní osoby.

Použité ID čipy jsou produktem firmy Dallas Semiconductor. Obsahují jedinečný 64-bitový kód a výrobce garantuje, že nikdy nevyrobí dva identické čipy, což zaručuje nezaměnitelnost identifikace.

Základní vlastnosti

 • obsahují 64-bitový jedinečný kód, který nelze zfalšovat
 • jsou odolné proti mechanickému poškození, vlhku, mrazu i mastnotě

Bezkontaktní média

Nejčastější podobou bezkontaktních médií jsou karty (velikost kreditní (platební) plastové karty) s možností umístění firemního potisku, ale mohou to být také nejrůznější přívěsky ke klíčům. V rámci jedné firmy je možno kombinovat bezkontaktní karty i přívěšky.

Čtení média probíhá přiblížením identifikační karty/přívěsku na čtecí vzdálenost ke snímači (obvykle cca 10 cm). Přečtený kód je přenesen do terminálů a zde zpracován a vyhodnocen.

Základní vlastnosti

 • k identifikaci není nutný kontakt se snímačem
 • obsahují číselný kód, který nezle zfalšovat
 • karty lze opatřit potiskem - logem firmy nebo fotografií a slouží jako informační visačka
 • přívěsky jsou z odolného plastu s poutkem pro umístění na klíče
 • typy bezkontaktních karet EM4002, MIFARE, Motorola, HID

Bezkontaktní média – MIFARE pro státní správu

V souvislosti se zaváděním profesních čipových karet pro státní správu naše společnost rozšířila sortiment dodávaných terminálů bezkontaktních médií o terminály, které snímají již zmíněné čipové bezkontaktní karty s datovým rozhraním MIFARE. Současně je možné použít externí čtečku těchto karet ke stávajícím terminálům SET1, MT128, RT300.

Otisky prstů - Biometrický systém

V docházkovém a přístupovém systému, který nabízí naše společnost je možno jako identifikační médium použít otisk prstů.

Jedinečnost otisku prstu poskytuje opravdovou bezpečnost. Narozdíl od klíčů nebo karet nemohou být prsty ztraceny ani půjčeny a tak zaručují, že přístup bude povolen pouze oprávněné osobě.

Protože bezpečnostní požadavky pro různá nasazení jsou rozdílné, umožňuje terminál pro snímání otisků prstů snadno nastavit úroveň bezpečnosti jak pro celý systém, tak i pro jednotlivé uživatele.

Potisk bezkontaktních karet ACS, výroba logoprintu pro přívěsky

Potisk může být proveden dvěmi způsoby

 • přímý potisk na kartu
 • výroba samolepky

Po získání zákazníkovy představy o tom, jak má potisk karty nebo logoprint vypadat (logo, údaje, rozmístění, poklad, …), jsou navrženy varianty potisku nebo logoprintu, které zašleme zákazníkovi k posouzení e-mailem. V případě odsouhlasení je zahájen tisk karet nebo výroba logoprintu. V opačném případě jsou konzultovány další možné úpravy.

Modulární docházkový a přístupový systém

Nabízený docházkový a přístupový systém je elektronický sběrnicový systém, jehož základní funkcí je evidování docházky zaměstnanců a ovládání přístupových míst (dveře, závory atd.) do celého objektu nebo jeho částí.

Napojením do počítače a příslušným softwarem jsou načtená data zpracována pro další použití.

Modulární koncepce systému zajišťuje otevřenost pro dodatečné rozšiřování (přidávání dalších modulů). Dále nabízí možnost sestavení aplikace přesně na míru s použitím pouze skutečně potřebných komponentů, což snižuje na minimum pořizovací náklady. Všechny moduly jsou plně programovatelné z PC přímo v instalaci, je tedy možné kdykoliv změnit parametry celého systému bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do nainstalovaných součástí.

Filosofie systému

Docházkový a přístupový systém (ACS) je navržen tak, aby jednoduše a spolehlivě plnil svou funkci za přijatelnou cenu, a ulehčil tak mnoho administrativní práce. Systém lze aplikovat jako velmi jednoduchý v malé firmě, ale i v rozsáhlých provozech s velkým počtem zaměstnanců. Práce se systémem je velmi jednoduchá, příjemná a nevyžaduje žádné hlubší znalosti počítačové techniky.

Také instalace je velmi jednoduchá. Všechny moduly systému jsou propojeny komunikační linkou (sběrnicí), která zajišťuje přenos informací mezi jednotlivými moduly a do počítače. Pro instalaci stačí pouze natažení jednoho kabelu na který se v libovolném místě připojují jednotlivé moduly. Napájení zajišťuje jeden centrální zdroj umístěný kdekoliv na trase komunikační linky.

Docházkové a přístupové terminály

Biometrie
Charakteristika zařízení ke stažení

Externí snímače ED
Charakteristika zařízení ke stažení

Externí snímače ED1
Charakteristika zařízení ke stažení

Externí snímače ED2
Charakteristika zařízení ke stažení

Řídící jednotka AL20
Charakteristika zařízení ke stažení

Řídící jednotka AL40
Charakteristika zařízení ke stažení

Terminál AT8
Charakteristika zařízení ke stažení

Terminál DT1000
Charakteristika zařízení ke stažení

Terminál KT600
Charakteristika zařízení ke stažení

Terminál RT300
Charakteristika zařízení ke stažení

RYCHLÁ VOLBA DOTAZY A POPTÁVKY
Máte zájem o více informací?
Jméno:
Email:
Telefon:
Dotaz:
 
SPOLUPRACUJEME
ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY
KONTAKT
VSV Connect, spol. s r. o.

Tel: +420 493 520 611
  +420 212 240 619

Fax: +420 493 520 613

Email:
Web: www.vsvconnect.cz
O společnosti   Reference   Dodavatelé   Servisní zóna   Záruka   Reklamační řád   Kontakty
2000-2023 | VSV Connect spol. s r.o. | Docházkové systémy - ACS | Kontakt | Mapa stránek
Powered by Xperd - OMEGAplus Chrudim - Rejstřík firem